Algemene voorwaarden WBSO-Concurrent

 

Toepasselijkheid
 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van WBSO Concurrent, ook te noemen: WBSO Concurrent, en op alle leveranties en diensten die door WBSO Concurrent voor derden worden verricht.
 
1.2 Voordat overeenkomsten met WBSO Concurrent worden gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal vóór dat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op verzoek bij WBSO Concurrent kunnen worden opgevraagd en dat deze dan kosteloos worden toegezonden
 
1.3 Naast de hoofdovereenkomst en deze algemene voorwaarden kunnen nog aanvullende afspraken zijn gemaakt die van toepassing zijn op verrichte diensten. Bij tegenstrijdigheid zijn van toepassing in de volgende volgorde: 1. Ondertekende stukken, bij gebreke hiervan; 2. Persoonlijke gewisselde stukken; 3. De schriftelijk gesloten overeenkomst; 4. Deze algemene voorwaarden; 5. Eventuele verder documenten, waarvan de nieuwste afspraak dan voorrang heeft.  
1.4 Eventueel bestaande algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk wordt ingestemd door WBSO Concurrent  
 
Artikel 2 Offertes
 
2.1 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 
2.2 . Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarde geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld, anders geldt een termijn van 2 weken.
 
2.3 Conform de wet voorkoming witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) dienen wij de identiteit vast te stellen van een (mogelijke) klant. Om die reden kan worden verlangd dat een identiteitsbewijs wordt getoond en een kopie mag worden gemaakt of beschikbaar wordt gesteld. Ook kunnen uittreksels worden gevraagd van ondermeer kamer van koophandel. Als afgifte wordt geweigerd, kan WBSO Concurrent een opdracht op die grond weigeren of de uitvoering daarvan staken.
 
2.4 Een overeenkomst komt in ieder geval tot stand op het moment dat de klant een ondertekende schriftelijke overeenkomst waarin de opdracht is vastgelegd ondertekend retour zendt of afgeeft.   
 
2.5 Indien de door de klant te ondertekenen opdracht door WBSO Concurrent niet retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat WBSO Concurrent op verzoek van de klant met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
 
Artikel 3 Verplichtingen van de klant
 
3.1 De klant zal alle gegevens en documenten die WBSO Concurrent nodig heeft voor het op tijd en goed uitvoeren van de opdracht tijdig beschikbaar stellen in de door WBSO Concurrent gewenste vorm.
 
3.2 Als er wijzigingen plaatsvinden in de zeggenschapsverhoudingen binnen de klant c.q. de juridische structuur van de klant, dient de klant dit per omgaande te laten weten.
 
3.3 De klant staat in voor de juistheid, herkomst en volledigheid van de door haar aan WBSO Concurrent aangeleverde informatie, ook als deze van een derde afkomstig is.
Inspanningsverplichting
 
4.1 WBSO Concurrent zal al haar werkzaamheden verrichten naar beste inzicht en vermogen.
 
4.2 WBSO Concurrent is vrij in de wijze waarop zij de overeengekomen werkzaamheden uitvoert en zal daarbij zoveel mogelijk rekening houden met redelijke verzoeken en opdrachten van de klant. 4.3 Als andere, afwijkende of meer werkzaamheden worden verricht dan oorspronkelijk overeengekomen, dan kunnen deze separaat door WBSO Concurrent in rekening worden gebracht aan de klant, tegen een redelijk tarief. Daarbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het tarief als benoemd in de hoofdopdracht. Voorzover dit onvoldoende duidelijk is, dient aansluiting te worden gezocht bij de tarieven die gebruikelijk zijn in de financiële dienstverlening.
 
Artikel 5 Intellectueel eigendom
 
5.1 WBSO Concurrent behoudt alle rechten van intellectuele eigendom voor die zien op producten van de geest die WBSO Concurrent gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld voor de uitvoering van de opdracht, waaronder auteursrechten en andere recht van intellectuele eigendom die WBSO Concurrent heeft of geldend kan maken.
 
5.2 Het is de klant nadrukkelijk verboden systeemontwerpen, programma’s, manier van werken, contracten, adviezen en andere producten van de geest van WBSO Concurrent in de meest ruime zin des woords, al dan niet via derden te vermenigvuldigen, te openbaren en/of uit te winnen. Vermenigvuldigen of openbaar maken hiervan is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van WBSO Concurrent De klant heeft wel het recht schriftelijke stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik, voor zover dat past in het doel van de opdracht die WBSO Concurrent voor de klant uitvoert of heeft uitgevoerd. 5.3 . Het vorenstaande blijft van toepassing tussen partijen, ook na (tussentijdse) beëindiging van de werkzaamheden van WBSO Concurrent
 
Artikel 6 Betaling van honorarium
 
6.1 . Behoudens indien en voor zover expliciet anders gemeld, zijn alle door WBSO Concurrent aan de klant in rekening te brengen bedragen die worden genoemd, schriftelijk of mondeling, bedragen exclusief BTW.
 
6.3 . . Als de klant niet tijdig de vorenbedoelde informatie verstrekt, dan geldt de initieel toegekende subsidie als vergoedingsgrondslag
6.4 Alle facturen van WBSO Concurrent dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.
 
6.5 . Alle betalingsverplichtingen van de klant aan WBSO Concurrent dienen te worden voldaan zonder verrekening uit welke hoofde dan ook, behoudens indien en voorzover wettelijk dwingend anders bepaald.
 
6.6 . Bij niet tijdige betaling is de klant de wettelijke handelsrente (ex art. 6:119a BW) verschuldigd over het te laat betaalde bedrag, waarbij ieder deel van een nog niet volledig verstreken maand als een hele maand zal gelden voor de berekening.
 
6.7 Bezwaar tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op. 6.8 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokomsten die WBSO Concurrent maakt of heeft gemaakt in verband met het niet nakomen van de betalingsverplichting van de klant zijn voor rekening van de klant. 6.9 . Bij niet stipte betaling door de klant of indien de financiële positie van de klant daartoe naar het oordeel van WBSO Concurrent aanleiding geeft, is WBSO Concurrent gerechtigd zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan WBSO Concurrent gerechtigd is haar werkzaamheden op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. Ongeacht de vraag of dat gebeurt, zijn dan alle vorderingen op de klant direct opeisbaar.
 
Artikel 7 Eventuele klachten
 
7.1 Als de klant klachten heeft met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of de gefactureerde bedragen dient dit op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 60 dagen nadat de stukken zijn ontvangen waarop de klacht ziet, schriftelijk te worden gemeld, danwel binnen 60 dagen na ontdekking van de gestelde fout of het gestelde gebrek c.q. de gestelde tekortkoming te worden gemeld. In het laatste geval dient de klant aan te tonen, dat het gestelde gebrek c.q. de gestelde fout of de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon worden ontdekt.
 
7.2 De betalingsverplichting van de klant wordt niet opgeschort door klachten als bedoeld in artikel 7.1. van deze voorwaarde. De klant heeft niet het recht op grond van de betreffende klacht de betaling van enige factuur of dienst uit te stellen of te weigeren.
 
7.3 Als een klacht tijdig en terecht is, heeft de klant de keuze tussen – voor zoveel mogelijk – het kosteloos verbeteren van hetgeen waar de klant zich op richt of een gemaximeerde schadevergoeding, conform artikel 12 van deze algemene voorwaarden.
 
Artikel 8 Overmacht
 
8.1 . In geval van overmacht is WBSO Concurrent niet gehouden haar verplichtingen tegenover de klant na te komen. WBSO Concurrent is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 
8.2 . Onder overmacht wordt verstaan, elke van de wil van WBSO Concurrent onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk al dan niet tijdig wordt verhinderd 8.3 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: Staken; Brand; Ziekte van één of meer personen die de dienst zouden leveren; Bedrijfsstoringen; Energiestoring; Storingen in (telecommunicatie-) netwerk of verbindingen of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van internetverbindingen of websites; Niet of niet tijdige levering door ingeschakelde derden; Het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning; Natuurrampen; Onbereikbaarheid van contactpersonen bij cliënt of in te schakelen derden, danwel overheidsinstanties, waarmee contact nodig wordt geacht door WBSO Concurrent in het kader van de uitvoering van haar opdracht.
 
Artikel 9 Termijnen
 
9.1 . Voor de uitvoering van werkzaamheden door WBSO Concurrent overeengekomen termijnen worden geacht te zijn bedoeld als streeftermijnen en niet als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is benoemd en overeengekomen.
 
9.2 . Termijnen gaan pas lopen indien en zodra alle voor de uitvoering van een door WBSO Concurrent te verrichten dienst noodzakelijke informatie en/of materialen aan WBSO Concurrent beschikbaar zijn gesteld en betaling van alle aan WBSO Concurrent verschuldigde bedragen is voldaan.
 
9.3 Alleen als het doel van de te verrichten werkzaamheden blijvend onmogelijk is of de uitvoering om enigerlei wijze blijvend onmogelijk is kan de klant op die grond de daarop betrekking hebbende overeenkomst voor die werkzaamheden ontbinden. Als WBSO Concurrent van oordeel is, dat de uitvoering van wat is overeengekomen niet mogelijk is, kan zij op grond daarvan de overeenkomst tussen partijen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 
Artikel 10 Einde Opdracht
 
10.1 . Als overeengekomen geldt, dat overeenkomsten tussen WBSO Concurrent en een klant alleen eindigen door het verstrijken van een door hen overeengekomen einddatum, behoudens indien en voor zover deze overeenkomst anders bepaalt.
 
10.2 . Indien de klant tekort schiet in de betaling van de door haar verschuldigde bedragen heeft WBSO Concurrent te allen tijde het recht per omgaande de overeenkomst(en) tussen partijen geheel of gedeeltelijk te beëindigen, na de klant in gebreke te hebben gesteld en een termijn voor nakoming te hebben gegund van tenminste 5 werkdagen. Bovendien kan WBSO Concurrent dan – ongeacht de vraag of zij gebruik maakt van de voornoemde beëindigingmogelijkheid, haar werkzaamheden per direct opschorten.
 
10.3 Bij tussentijdse geheel of gedeeltelijke beëindiging van de overeenkomst(en) door de klant, is de klant een honorarium verschuldigd ter grootte van 5000 euro plus een honorarium van de werkzaamheden die al door WBSO Concurrent zijn verricht, op de grondslag als overeengekomen tussen partijen. 10.4 . WBSO Concurrent is gerechtigd de overeenkomst met de klant per direct zonder in gebreke stelling en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en/of haar werkzaamheden op te schorten, met een schriftelijke kennisgeving – al dan niet geheel of gedeeltelijk – als er sprake is van één van de navolgende omstandigheden: Ten aanzien van de klant wordt surséance van betaling verleend; Ten aanzien van de klant wordt het faillissement uitgesproken; De zeggenschapsverhoudingen bij de klant wijzigen; De klant doet een voorstel tot afkoop van schulden aan WBSO Concurrent of een andere schuldeiser; Als er zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden. 10.5 Indien Opdrachtgever besluit de opdracht zelf uit te voeren dan wel uit te besteden aan een derde, is Opdrachtgever verplicht een afkoopsom te betalen van 5000 euro plus de afgesproken fee in het contract. Het is niet van belang door welke partij de aanvraag uiteindelijk wordt ingediend. Adreswijzigingen Eventuele adreswijzigingen en wijzigingen in andere contactgegevens aan de kant van de klant dienen altijd direct door de klant aan WBSO Concurrent te worden gemeld. Als dit niet gebeurt, komt miscommunicatie in- en/of rond de dienstverlening nadrukkelijk voor rekening en risico van de klant. Fouten in emailverkeer WBSO Concurrent en de klant zijn zich ervan bewust dat er aan communicatie via elektronisch e-mailverkeer danwel ander elektronisch verkeer risico’s kleven, waaronder maar niet uitsluitend: vervorming, vertraging, onderschepping, manipulering en computervirussen. WBSO Concurrent en de klant zijn terzake niet aansprakelijk jegens elkaar voor daaruit eventueel voortvloeiende schade. Dat geldt ook voor het gebruik van elektronische communicatie in welke vorm dan ook met derden, waaronder overheden.
 
 
Artikel 11 Afsluitende bepaling
 
11.1 .Geschillen tussen de klant en WBSO Concurrent kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de te Amsterdam bevoegde Rechter, behoudens indien en voorzover dwingend wettelijke anders bepaald.
 
11.2 . . Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en dienstverlening alsmede de uitvoering daarvan waarbij WBSO Concurrent betrokken is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 
11.3 Voorzover enige afspraak tussen partijen, waaronder de bedingen als opgenomen in deze algemene voorwaarden in strijd mocht zijn met enige wettelijke bepaling, de openbare orde of op enigerlei andere wijze onverbindend is, dan gelden tussen partijen zodanige verbintenissen en verplichtingen als wel toegestaan en verbindend, die de ongeldige bepalingen zoveel mogelijk benaderen.
11.4 De bepalingen van deze algemene voorwaarden en de door de klant verleende opdracht blijven van kracht na beëindiging van de overeenkomst c.q. opdracht, voorzover het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat deze van kracht blijven. Partijen worden daardoor dan blijvend gebonden.
 
 
Contact- en identiteitsgegevens van WBSO Concurrent Overtoom 197, 1054 HE AMSTERDAM Telefoon: 020-7791780 Kvk-nummer: 34241929